PasCom – odtwarzanie bazy danych

 • -

PasCom – odtwarzanie bazy danych

 

Sp. z o.o.

INFO: Wsparcia technicznego w tym zakresie udziela IT4us.pl

 

INSTRUKCJA ODTWARZANIA BAZY DANYCH

Niniejsza instrukcja opisuje sposób odtwarzania bazy danych aplikacji PasCom z kopii zapasowej. Wszystkie poniższe operacje dotyczą motoru MS SQL.

 

 1. ŚRODOWISKO

Przed rozpoczęciem pracy należy pobrać aplikację zarządzającą motorem baz danych MS SQL.
Jest ona dostępna na poniższej stronie WWW:

*https://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=42299

Proszę zainstalować „Microsoft® SQL Server® 2014 Express” lub nowszy.
Powyższy link odnosi do wersji 2014.
Niniejszy dokument przedstawia procedurę w środowisku „Microsoft® SQL Server® 2005 Express”
jednak procedura w nowszych wersjach jest bardzo podobna.

Rysunek 1. Aplikacja do zarządzania motorem baz danych.

Po pobraniu i udanej instalacji można przejść do następnych punktów instrukcji.

 

 1. CZYNNOŚCI WSTĘPNE

Przed rozpoczęciem odtwarzania bazy danych nalży wykonać poniższe czynności:

 • Uruchomić aplikację „Management Studio Express”:

Rysunek 2. Uruchomienie aplikacji Management Studio Express.

 • Zalogować się.

Rysunek 3. Logowanie się do aplikacji Management Studio Express.

UWAGA! W przypadku logowania się przez autoryzację Windows – użytkownik systemowy musi mieć uprawnienia administratora.

*Bez względu na typ logowania użytkownik musi mieć uprawnienia administratora!

 • Wgrać plik kopii zapasowej o rozszerzeniu „.bak” do katalogu używanego przez motor baz danych. W przypadku instancji „PASCOM” folder ten znajduję się w:

„C:\Program Files\Microsoft SQL Server\PASCOM\MSSQL.1\MSSQL\Backup”

 

 1. ODTWORZENIE BAZY DANYCH

W celu odtworzenia bazy danych „pascom” z kopii zapasowej nalży:

 • Wybrać opcję „Restore database…”

Rysunek 4. Wybór opcji „Restore Database…”.

 • Wskazać plik kopii zapasowej o rozszerzeniu „.bak”.

Rysunek 5. Wskazanie kopii zapasowej bazy danych „pascom”.

 • Zaznaczyć opcję „Restore”.


Rysunek 6. Opcja „Restore”.

 • Wpisać ścieżkę plików bazy danych do folderów wykorzystywanych przez motor bazy danych.


Rysunek 7. Wskazanie ścieżki do plików bazy danych.
UWAGA. W przypadku instancji „PASCOM” folder ten znajduję się w:

„C:\Program Files\Microsoft SQL Server\PASCOM\MSSQL.1\MSSQL\Data”

 • Po wciśnięciu przycisku „OK” baza danych „pascom” zostanie odtworzona z kopii zapasowej.

 

 1. KONFIGURACJA

W przypadku gdy kopia zapasowa bazy danych jest stworzona na jednej instancji a odtwarzana  na drugiej, niezbędne jest wykonanie poniższych czynności:

 • Stworzenie „login name” pascom.

Rysunek 8. Stworzenie „login name”.

 


Rysunek 9. Stworzenie „login name” c.d.

UWAGA. Domyślne parametry nowego „login name” są następujące:

Login name: pascom
Password: S3l3cti0n@

 • Przydzielenie użytkownikowi pascom uprawnienia „DB_OWNER” do bazy pascom.


Rysunek 10. Uprawnienie „DB_OWNER”.

 

Rysunek 11. Uprawnienie „DB_OWNER” c.d.

UWAGA. W polu „Owner” należy wpisać nazwę użytkownika pascom i zaakceptować zmiany.

 

 1. POMOC

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z naszymi oddziałami.

Oddział Gdynia                                                  Oddział Poznań

058 622 69 39                                                    061 899 40 24

058 622 14 76                                                     061 899 49 25

Fax: 058 662 04 66                                           Fax: 061 899 49 26

Email: office@pascom.pl                                   Email: poznan@pascom.pl

 

INFO: Wsparcia technicznego w tym zakresie udziela IT4us.pl

 

*modyfikacje przez IT4us.pl